The Team

Convener

Sulochana Patnaik – Vice President OSA

Cruise Logistics

Sushant Satpathy

 

Siddharth Behera

 

Sarada Panda

 

Pratap Rout

 

Srikanta Sarangi

 

Dhirendra Kar

Cultural

Anil Patnaik

 

Kuku Das

 

Parag Mishra

Finance

Sushant Satpathy

 

Siddharth Behera

Souvenir

Bigyani Das

 

Prasanta Bhunya

 

Kanaka Hota